Svenska Schäferhundklubben

GDPR-Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter enligt GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR. Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå.

Sd Västra är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet – hur de lagras, hur länge de lagras, vad de används till och hur de är skyddade från dataintrång. Eftersom det finns ett gemensamt medlemsregister (Medlem online) och tävlingssystem (SBK Tävling) har vi ett delat personuppgiftsansvar gällande de personuppgifter som finns där. Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga, ex Studiefrämjandet.
För att Sd Västra ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.  Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet, utbildning, medlemsmöten) kommunicera med medlemmarna (kallelse till aktiviteter, information osv) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter, reseersättningar m.m.) Föreningen hanterar personuppgifter i samband med ansökan om licenser, prov- & tävlingsrapporteringar, statistik m.m. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om olika stöd och bidrag till verksamheten. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ändamålen. Du som medlem har i vissa fall rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, och du har alltid rätt att invända mot att personuppgifterna används för direkt marknadsföring.
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land, om Sd Västra vid något tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. På begäran har du under vissa omständigheter rätt att få samtliga personuppgifter raderade helt eller delvis. Men om det finns en annan lagstiftning som kräver att uppgifter sparas, kan dessa uppgifter inte bli glömda. Det kan även förekomma en intresseavvägning då organisationen ändå kan spara uppgifter utan personens samtycke. Vill en medlem bli helt glömd är det inte längre möjligt att vara medlem i SBK, detta kan du läsa mer om i medlemsvillkoren.
Du som medlem har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära information om behandlingen av dina personuppgifter.  En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person – och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:
Svenska Schäferhundklubben
Sd Västra
c/o Sekr. Pia Kjärhus
Rapenskår 435
446 92 Skepplanda

En medlem som anser att vi brustit i vår behandling av personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Detta är vi skyldiga att informera våra medlemmar om, och gör så i våra medlemsvillkor
Styrelsen Sd Västra